Rekrutacja

Rekrutacja do Projektu

 1. Rekrutacja do Projektu prowadzona w terminie od 1 czerwca 2019 r. do 30 września 2019 r.
 2. Docelową grupę Projektu stanowi 20 osób , które posiadają ukończoną szkołę średnią, maturę oraz należą do grupy NEETs tj. wiek do 29 lat, chcą kontynuować naukę na Uczelni Wyższej oraz nie posiadają kwalifikacji umożliwiającej im podjęcie pracy.
 3. Udział w Rekrutacji do Projektu możliwy jest tylko po podpisaniu niezbędnych dokumentów:
  • Deklaracji przystąpienia do Projektu,
  • Oświadczenia o kwalifikowalności uczestnika Projektu,
  • Formularza danych osobowych,
  • Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.
 4. Aby zostać uczestnikiem projektu należy spełnić następujące warunki:
  • Zarejestrować się internetowo, jako kandydat na studia, przez utworzenie Indywidualnego Konta Rekrutacyjnego w UBI.
  • Wgrać skany tzw. nowych matur: świadectwa dojrzałości + świadectwo ukończenia szkoły średniej; świadectw i ich tłumaczeń przysięgłych oraz certyfikaty językowe –w przypadku obcokrajowców, dyplomów potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe, zaświadczeń lub dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów,
  • Podpisać dokumenty wymienione w Regulaminie studiów DUO.
  • Zostać zakwalifikowanym do podjęcia studiów w wyniku poddania się konkursowej procedurze kwalifikacyjnej.Szczegółowe zasady procedury konkursowej zostały przedstawione w Regulaminie studiów DUO
  • Po zakwalifikowaniu opłacić wpisowe, złożyć niezbędne dokumenty oraz podpisać Umowę uczestnictwa w projekcie w wyznaczonym  terminie.